Doğumsal Hipotiroidi Tarama Programı ve Sonuçlarının DeğerlendirilmesiDescription:

Ulusal tarama programından yönlendirilen ve doğumsal hipotiroidi tanısı alan olguların nedensel dağılımı ve 3 yıllık izlem sonunda kalıcı ve geçici hipotiroidi oranlarının belirlenmesi, kalıcı ve geçici hipotiroidilerin başvuru bulguları (kapiller TSH ve venöz tiroid işlevleri vs) açısından karşılaştırılması amaçlanmıştır.Instructions:

Olgular ve yöntem:
Doğumsal hipotiroidi tarama programı ile yönlendirilen (kapiller kan örneğinde tekrar TSH > 5,5 mU/L) bütün olgular çalışmaya alınacak, ek bozukluğu olan olgular bildirilecektir. Venöz sT4,  TSH ölçülerek doğumsal hipotiroidi tanısı kesinleştirilecektir. Nedene yönelik değerlendirme amacıyla; olgularda serum HTg,  tiroid otoantikorları (Trab, antiTPO, antiTg), idarda iyot düzeyleri ölçülecek, tiroid ultrasonografisi ve gerekirse sintigrafisi yapılacaktır.  Annelerin serum sT4, TSH,  tiroid otoantikorları (Trab, antiTPO, antiTg) ve idrarda iyot düzeyleri ölçülecektir. Tiroid hormonları, tiroid otoantikorları, hTg ve idrar iyot düzeyleri katılan merkez laboratuvarlarında ölçülecek ve kullanılan yöntem belirtilecektir. Radyolojik  incelemeler katılan merkez radyolojisinde yapılacaktır.

Başlanan L tiroksin dozu kayıt edilecek ve olguların 1 hafta sonraki, tiroid işlevleri değerlendirilerek doz ayarlaması yapılacaktır. Tiroid işlevleri normalleşene kadar 2 haftada bir, sonrasında 1 yaşına kadar 3 ayda bir, 1-3 yaş arasında 4 ayda bir tiroid işlevleri değerlendirilecektir. Üçüncü  yılın sonunda tedavi kesimi düşünülen olgularda nedensel tanıyı koymak amacı ile LT4 tedavisi 4-6 hafta boyunca azaltılarak kesilecek, tiroid hormon testleri ve görüntülemeler ile tekrar değerlendirilecektir. Böylece kalıcı ve geçici doğumsal hipotiroidi insidansı belirlenebilecektir.

Araştırma planı 
Nisan 2020–Nisan 2021 yılları arasında  tarama programında doğumsal hipotiroidi tanısı alan olgular çalışmaya alınacaktır. Tanı alan olgular 3 yıl izlenecek, tedavisi kesilen olgular, tedavi kesildikten sonra 6 ay daha izlenecektir.

Çalışma başlangıç tarihi ve yeni olgu girişi: Nisan 2020 – Nisan 2022
Girilen olguların izlemi:  Nisan 2020 - Ekim 2025
Çalışma Ekim 2025 tarihinde sonlandırılacaktır.


Project Admins:

  • Yavuz özer
  • Olcay Evliyaoglu


Project start - end date: 10/05/2020 - 31/10/2025