Türkiye’de Konjenital Hiperinsülinizmin Yıllık İnsidansı, Olguların Genotip-Fenotip Özellikleri Ve Uzun Dönem İzlem Sonuçlarının DeğerlendirilmesiDescription:

Bu çalışmanın başlıca amaçları;

  1. Türkiye’deki KHİ vakalarının klinik, biyokimysal ve genetik özelliklerinin belirlenmesi
  2. Türkiye’de KHİ sıklığının (minimum insidans) belirlenmesi
  3. Tıbbi tedaviye yanıtta klinik ve genetik özelliklerin rolünün belirlenmesi
  4. Tıbbi tedavi alan vakaların ilaçlara göre yan etkiler, uzun dönem izlemlerinde yaşanan sorunlar, başarı ve prognozunun belirlenmesi
  5. Geçici KHİ sıklığının belirlenmesi ve bunu belirleyen bir klinik ve/veya genetik skorlama yapılması
  6. Türkiye’de cerrahi olarak tedavi edilen olguların klinik, genetik, histolojik özellikleri, tercih edilen cerrahi metotlara göre başarı şansı, komplikasyon ve prognozlarının belirlenmesi
  7. Yeni tedavi seçenekleri olan sirolimus ve lanreotid ile deneyimlerin birleştirilerek bu konuda literatüre geniş olgu serisiyle katkı sağlanması
  8. Projenin çıktıları ile ülkemizde KHİ tanı, tedavi ve izlemi konusunda bir konsensüs oluşturulması için hazırlık yapılmasıInstructions:

Çalışmaya Alınma Kriterleri:

Konjenital hiperinsülinizm tanısı alıp yeterli veri elde edilebilen tüm eski ve yeni hastaların tamamı çalışmaya alınacaktır.

Çalışma Dışlama Kriterleri:

a. Aile onamı olması gereken hallerde çalışma için aile ve hasta onamının olmaması (Mutasyon analizi çalışılması gibi)

b. Kayıtlarda KHİ tanı kriterleri için yetersiz veriye sahip olanlar


Project Admins:

  • Huseyin Demirbilek


Project start - end date: 24/12/2018 - 24/12/2019