Clinical and Laboratory Features of The Children and Adolescents with HyperprolactinemiaDescription:

Ana görevi dişilerde göğüs büyümesini ve laktasyonun devamını sağlamak olan prolaktin (Prl) her iki cinste gonadlarda lüteinize hormon reseptörlerinin artmasını sağlayarak gonadal fonksiyonda önemli rol oynar. Hipotalamo-pituiter aksın bozuklukları, dopamin sentezinin bozulması, stres, Prl salgılayan adenomlar (prolaktinoma), polikistik over sendromu, primer hipotiroidi, çeşitli ilaçlar hiperprolaktinemiye neden olabilir. Hiperprolaktinemi kadınlarda hipogonadotropik hipogonadizm, gecikmiş puberte, primer veya sekonder amenore, galaktore yapabilmektedir. Erkeklerde ise gecikmiş puberte, jinekomasti, galaktore yanında makroadenomaların daha sık görülmesi nedeniyle nöro-oftalmolojik bulgular (görme sorunları, baş ağrısı) sıklıkla görülmektedir. Hiperprolaktineminin en sık sebeplerinden olan prolaktinoma hormonal aktif pituiter adenomlardır ve daha çok erişkinlerde görülür. Hiperprolaktineminin başka bir sebebi psikiyatride kullanılan dopaminerjik antagonistlere bağlı Prl seviyesinin arttığı iyatrojenik hiperprolaktinemidir. Bu etki genelde doza bağlı olup ilaç kesiminden sonra gerileme eğilimindedir. Bazen ilaç kullanımı olmadan ve kranial görüntülemede adenom bulgusu olmadan Prl artışı olabilir, bu durum idiopatik hiperprolaktinemi olarak adlandırılmıştır.

Tedavi etkene yönelik olup; iyatrojenik hiperprolaktinemide ilacın kesilmesi veya değiştirilmesi, prolaktinoma varsa dopamin agonisti ilaç veya cerrahi (makroadenomlarda), idiopatik hiperprolaktinemide dopamin agonisti ilaç verilmektedir. Dopamin agonisti olarak bromokriptin veya kabergolin tercih edilmektedir. Yapılan çalışmalarda ilaç tercihi bazen bromokriptin bazen de kabergolin lehine olmuştur. Cerrahi konusu ise tartışmalı olup makroadenom bile olsa ilk seçeneğin dopamin agonisti olması gerektiği ifade edilmiştir. Erişkinlerde yapılan çalışmalarda sadece dopamin agonistleri ile makroprolaktineminin tedavisinin mümkün olduğu belirtilmiştir. Ancak çocuk ve adolesanlarda deneyim azdır. Çocuk ve adolesanlarda hiperprolaktinemik olgularda ilaç tedavisinin etkinliği, yan etkileri, cerrahi tedavinin etkinliği ve komplikasyonlarla ilgili çalışmalarda genel olarak sınırlı sayıdaki hastaların verilerini (10-40 hasta) içerir.

Amacımız; literatürde çok merkezli retrospektif olarak yapılacak bu çalışma ile çocuk ve adolesanlarda hiperprolaktineminin sebebine yönelik dünyadaki büyük serilerden birine ulaşmak, hiperprolaktinemik olgulardaki klinik ve laboratuvar verilerin sunmak, tedaviye uyum ve tedaviye cevapları değerlendirmektir.

Gönüllülerin yaş aralığı :

1 günlük-18 yaş arası

 

Çalışmaya alınma kriterleri:

 

  1. İki kez Prl değeri yüksek saptanan olgular (>50 ng/ml)
  2. Prl yüksekliği ile MRG’de kitle saptanan olgular
  3. Prl yüksekliği ile MRG kitle saptanmayan ancak klinik bulgu veren olgular. 

Çalışma dışı kalma kriterleri:

  1. Toplam 2 veya daha az kontrole gelen ve izlemden çıkan olgular,
  2. Prl değeri <50 ng/ml arasında olan olgular,Instructions:

“Clinical and Laboratory Features of The Children and Adolescents with Hyperprolactinemia” başlıklı çalışmada 1 yıl süreyle hasta kabulü devam edecektir. Kesin sayı öngörülememekle birlikte çalışmada toplam 200 hastaya ulaşılması hedeflenmiştir. Bu süre içerisinde 100’den az vaka girişi saptanması durumunda 1 yıl ek süre istenecektir. Bu süre içerisinde minimum sayıya ulaşılmaz ise çalışma sonlandırılacaktır.

Her araştırmacı sadece kendi hastasını görebilecektir. Çalışmadaki toplam hasta sayısının %5 veya üzeri hasta kaydeden katılımcılar otör olacak, %5 in altında hasta gönderenler ise “Turkish Hyperprolactinemic Children Research Group” adı altında yayının sonunda liste olarak verilecektir. Sıralama hasta sayısına göre yapılacaktır.

 

Hasta girişi için gerekli açıklamalar:

-“Ongoing Projects” bölümünde projeyi tıklayarak web sayfasına gidiniz.
-Web sayfasındaki “
Apply” tıklayarak çalışmaya katılım talebinizi iletiniz.

-Talebiniz onaylanınca çalışma, “My Projects” bölümünde görünür hale gelecektir.

-Çalışmanın sayfasındaki “Add Patient” tıklanarak çalışmaya girebilirsiniz. 

-Veri kayıt sayfasına girdikten sonra kayıtlarınızı yapabilmek için "Add Patient” tıklayınız.

-Hasta kaydı için “Patient Information”, “Treatment” ve “Follow-up” olmak üzere üç veri sayfanın doldurulması gerekmektedir.

-Kırmızı yıldız ile işaretli alanların doldurulması zorunludur


Project Admins:

  • -Omer Tarım-
  • User Not Found !


Project start - end date: 07/10/2015 - 01/02/2017