The Diagnostic, Treatment and Follow-Up Features of Childhood Thyroid MalignancyDescription:

Palpasyonla saptanabilen troid nodülü 11-18 yaş arası çocuklarda %1.8 oranında görülmesine rağmen, bu nodüllerin malign çıkma oranı %1’den daha azdır. Tiroid kanser insidansı yılda %1.1 arttığı vurgulanmaktadır. Tiroid kanserleri için en sık papiller tip görülmekle birlikte, folliküler, medüller ve diğer nadir alt tipler görülebilir. Hastalar genellikle asemptomatik nodül ile başvurabildiği gibi ses kısıklığı, disfaji yanı sıra nodülde hızlı büyüme, fikse kitle, servikal lenfadenopati saptanabilir. Bu hastaları değerlendirirken tiroid fonksiyon testleri, tiroid sintigrafisi, boyun ultrasonografisi, tiroid ince iğne aspirasyon biyopsisi ve genetik testler (PTEN mutasyonu, RET protoonkogeni, FNA sitoloji) tanıda yardımcıdır.

Çocuklarda papiller tiroid kanserleri multifokal oldukları için total veya totale yakın tiroidektomi ardından radyoaktif iyot tedavisi uygulanmaktadır. Meduller tiroid kanserinde total tiroidektomi uygulanmakla birlikte eğer RET onkogen pozitifliği söz konusu ise profilaktik olarak da tiroidektomi yapılabilir.
               Prognostik kriterler olarak yaş, cinsiyet, boyun bölgesine radyasyon alıp almama, tümör çapı, ailesel özellik, lenf nod metastazı, patoloji tipi, çevreye invazyon, uzak metastaz, cerrahi tipi önem arz etmektedir. Tiroid kanserleri yetişkinlere kıyasla daha agresif seyrederler ve sıklıkla tanı anında metaztaz söz konusudur.

Ülkemiz için çocukluk yaş grubunda tiroid kanserlerine ait geniş ve kapsamlı bir veri yoktur. Literatürde ülkemizden sadece 3-4 merkezin kendi verilerini sunduğu çalışmalar mevcuttur. Bu nedenlerden dolayı ülkemizde hastalığın sıklığını, dağılımını, demografik ve klinik özelliklerini, tedavi sonuçlarını, prognoza etki eden belirteçleri orta koyan geniş kapsamlı ve çok merkezli çalışmalara ihtiyaç vardır.

Çok merkezli geniş bir seride çocukluk yaş grubunda tiroid kanserli hastaların özelliklerini tespit etmek ve prognoza etki eden faktörleri ortaya koymak için bu çalışma planlanmıştır. Çalışmada elde edilen veriler ışığında tiroid kanserli çocukların tedavi ve izlemine katkı sağlanacaktır. Çalışmaya, 0-18 yaş arası tiroid kanser tanısı alan hastaları izleyen Pediatrik Endokrinoloji Bilim Dalları (Pediatrik Onkoloji Bilim Dalı ve Nükleer Tıp Anabilim Dalları ile işbirliği çerçevesinde) davet edilecektir.Instructions:

"The diagnostic, treatment and follow-up features of childhood thyroid malignancy” başlıklı çalışmada 6 ay süreyle hasta kabulü devam edecektir. Kesin sayı öngörülememekle birlikte çalışmada minimum toplam 200 hastaya ulaşılması hedeflenmiştir. Her araştırmacı sadece kendi hastasını görebilecektir. Çalışmadaki toplam hasta sayısının %5 veya üzeri hasta kaydeden katılımcılar çalışma makalesinde yazarlar içinde yer alacak, %5 in altında hasta gönderenler ise yayının sonunda liste olarak verilecektir. İsim sıralaması hasta sayısına göre yapılacaktır.

   Hasta girişi için gerekli açıklamalar:

-“Ongoing Projects” bölümünde projeyi tıklayarak web sayfasına gidiniz.
-Web sayfasındaki “Apply” tıklayarak çalışmaya katılım talebinizi iletiniz.

-Talebiniz onaylanınca çalışma, “My Projects” bölümünde görünür hale gelecektir.

-Çalışmanın sayfasındaki “Add Patient” tıklanarak çalışmaya girebilirsiniz. 

-Veri kayıt sayfasına girdikten sonra kayıtlarınızı yapabilmek için "Add Patient” tıklayınız.

-Hasta kaydı için “Patient Information”, “Treatment” ve “Follow-up” olmak üzere üç veri sayfanın doldurulması gerekmektedir.

-Kırmızı yıldız ile işaretli alanların doldurulması zorunludur.


Project Admins:

  • User Not Found !


Project start - end date: 15/06/2014 - 19/06/2015